Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie
Uw peuter mag naar Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Dit heet een VVE-indicatie. U kreeg deze indicatie van het consultatiebureau, om de ontwikkeling van uw kind extra aandacht te kunnen geven. Dat is nodig. Hieronder kunt u de belangrijkste informatie over VVE nog eens nalezen.

Wat is VVE?

VVE is een speciaal programma. Door spel, voorlezen en verschillende activiteiten leren kinderen. VVE zorgt ervoor dat uw peuter zich beter ontwikkelt in de groep. Er is veel aandacht voor meedoen in de groep, voor spreken en begrijpen van de Nederlandse taal, voor denken en bewegen. Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang begeleiden uw kind. Zij zijn hiervoor opgeleid. Ze kijken naar de ontwikkeling van uw peuter en registreren dit in een lijst, de KIJK!-observatielijst.

Voor wie is VVE bedoeld?
VVE is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar die in hun ontwikkeling dreigen achter te lopen. Vooral op het gebied van taal. Met dit programma kan een kind deze achterstand inhalen.

Hoe krijgt een kind een VVE-indicatie?
De medewerkers van het consultatiebureau (CJG Barendrecht) zien alle kinderen in Barendrecht. Als zij zien dat VVE nuttig kan zijn voor een kind, dan vertellen zij dit aan de ouders. Ze leggen uit wat de bedoeling is. Meedoen aan VVE mag daarna als de aanvraag is goedgekeurd in het Voorschools ZAT-overleg. Dat is het overleg van het voorschoolse zorg- en adviesteam. Ouders ondertekenen de VVE-indicatie samen met het CJG.

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor VVE?
In de gemeente Barendrecht is afgesproken dat het CJG (het consultatiebureau) bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor VVE. De medewerkers van het CJG kunnen zien of een kind extra hulp nodig heeft bij de ontwikkeling. Denkt u dat VVE goed is voor uw kind, dan kan een VVE-indicatie ook worden aangevraagd door uzelf of bijvoorbeeld de logopediste bij wie uw kind onder behandeling is.

Een VVE-indicatie, en dan?
VVE-kinderen kunnen in Barendrecht naar de peuterspeelgroepen van Kibeo en Eiland Marlyne. U moet uw kind aanmelden voor een van deze peuterspeelgroepen. Als de ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen van de belastingdienst, betalen zij het lagere tarief van 21,45 euro per maand.

Wat moet u weten als uw kind aan VVE meedoet?
Heeft uw kind via VVE een plaats op de opvang, dan moet u dit weten.

  • Uw kind gaat 3 keer per week 3,5 uur naar de peuterspeelgroep.
  • Tijdens de schoolvakanties is er geen peuterspeelgroep.
  • U betaalt een verlaagde ouderbijdrage. Elk jaar besluit de gemeente hoe hoog dit bedrag is. Voor 2017 is het tarief € 21,45 per maand. U betaalt dit lagere tarief alleen als u geen gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.
  • De peuterspeelgroep bepaalt op welke dagdelen uw kind kan komen. Als het mogelijk is, houden zij rekening met uw voorkeur.
  • Als uw kind een half jaar naar de peuterspeelgroep gaat, belt een medewerker van het consultatiebureau u om te vragen hoe het met uw kind gaat. Ook vragen zij of u en uw gezin nog andere ondersteuning nodig hebben. Ze bellen nog een keer als uw kind een half jaar naar de basisschool gaat.

Wat verwachten wij van u?
Als uw kind mee mag doen aan VVE, dan verwachten wij ook een paar acties van u.

  • Uw kind wordt 3 keer per week op de peuterspeelgroep verwacht. Kan uw kind niet komen, dan belt u de peuterspeelgroep. Met de gemeente is afgesproken dat uw kind 80% van het aantal keren aanwezig moet zijn. Anders kan de VVE-indicatie worden ingetrokken.
  • U doet mee aan de ouderactiviteiten die worden georganiseerd. Dit zijn gezellige momenten waarop u andere ouders ontmoet. Ook kunt u er vragen stellen over de peuterspeelgroep en over bijvoorbeeld het opvoeden van uw kind.
  • Uw rol als ouder is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Zelf meedoen om uw kind verder te helpen is dus nodig. Dit helpt om de stap naar groep 1 goed te laten gaan. De pedagogische medewerker van de peuterspeelgroep bespreekt dit met u en schrijft dit op.
  • De peuterspeelgroep houdt de ontwikkeling van uw kind bij. U praat hier 2 keer per jaar over met de pedagogisch medewerker. Af en toe wordt er ook informatie uitgewisseld tussen de peuterspeelgroep en de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Uiteraard vertellen zij u hierover.
  • Als uw kind naar groep 1 gaat, deelt de peuterspeelgroep de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht. Zo kan de basisschool goed aansluiten bij wat uw kind al geleerd heeft. Natuurlijk praat de pedagogisch medewerker hier eerst met u over.